Friendship Sports Centre

Logo Friendship Sports Centre - horizontaal

ANBI

Het Friendship Sports Centre is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belastingdienst vraagt ANBI’s een aantal gegevens te publiceren op de website. Deze gegevens hebben wij hieronder overzichtelijk voor u onder elkaar gezet.

Naam instelling: Friendship Sports Centre

RSIN/Fiscaal nummer: 811941723

Contactgegevens: Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam, 020 3331234, info@friendshipsc.nl

Doelstelling: De doelstelling van het Friendship Sports Centre is het bieden van een veilige, bereikbare en toegankelijke sportaccommodatie voor kinderen/jongeren en ouderen met een handicap of beperking. Daarnaast werken wij samen met maatschappelijke partners en ondernemingen en geven we  invulling aan een Leerwerkbedrijf voor dezelfde doelgroepen. Het Centre richt zich hiermee op de drie pijlers, te weten Sport, Leren en Werken voor deze doelgroepen.

Visie: Sport draagt bij aan conditie, welzijn, sociale verbanden en mentale kracht. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen en jongeren met een beperking nog meer profijt hebben van deze positieve effecten dan valide kinderen. Des te wranger is het dat zij vaak op reguliere sportclubs niet terecht kunnen. Een veilige en vertrouwde omgeving waar ze kunnen sporten en sociale contacten kunnen opbouwen is voor hen geen vanzelfsprekendheid.

Missie: Onze missie is het leven van mensen met een beperking verrijken door sport in een unieke en stimulerende omgeving.

Jaarplan 2021: klik hier

Jaarrekening 2020: klik hier

Verslag activiteiten: De activiteiten zijn grofweg te scheiden in:

1) Mensen met een beperking in staat stellen te kunnen sporten op een volledig daartoe aangepast sportcomplex.

2) Het bieden van een leer- en werkplek voor mensen met een beperking.

3) Het fungeren als stagebedrijf voor leerlingen van het ROC Amsterdam.

4) Het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Bestuurssamenstelling: klik hier

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden, middellijk nog onmiddellijk. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Dankzij vele vrijwilligers en stagiaires heeft het Friendship Sports Centre maar een heel beperkte betaalde staf. De staf ontvangt een marktconform, non-profit salaris.

Wat betekent een ANBI status voor u?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

1) Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

2) Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

3) Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.

4) Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

5) Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

6) Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Scroll naar boven